Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  01.07.2020 14:33:01
Дата здійснення дії: 12.08.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Код за ЄДРПОУ:  16476514
Текст повідомлення: 

    Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”), (код ЄДРПОУ 16476514), місцезнаходження якого: вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, Україна, (надалі Товариство) повідомляє:

1.  Позачергові загальні збори акціонерів  відбудуться  12 серпня 2020 року об 11 годині 00 хвилин  за адресою: м. Київ, вул.Героїв Космосу, 2-Б, з-ій поверх, актовий зал

2. Реєстрація акціонерів буде проводитись  12 серпня 2020 р. з  10:30  год. до 10:50 год.

Місце проведення реєстрації: акціонерів:  м.Київ, вул.Героїв Космосу, 2-Б, 3-ій поверх, актовий зал.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24-00  годину 06 серпня 2020 року.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 15 червня 2020 р.) – 10 000 (десять тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 15 червня 2020 р.) – 10 000 (десять тисяч)  штук простих іменних акцій.

4. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

Найменування питання

Проекти рішень

1

Прийняття рішень з процедурних питань  проведення позачергових загальних зборів акціонерів     Товариства (Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

1.1Обрати лічильну комісію  у складі 1 особи Чміль І.М. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

1.2 Обрати головою зборів Чміля В.В.

1.3.Обрати секретарем зборів Чміль Л.М.

1.4 Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

-для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин

- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин

- для роз`яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок  до 3 хвилин.

- голосування проводити за принципом «одна акція – один голос» за допомогою бюлетенів, форма і текст яких були затверджені генеральним директором.

2

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням його  у відповідність  до Закону України   “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут  ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства Чміля М.М. підписати  статут ПрАТ «УПТК» в новій редакції.  Уповноважити Чміля В.В. здійснити всі необхідні дії  особисто або через уповноваженого  представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної  реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі,  та статуту ПрАТ «УПТК» в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 16476514.smida.gov.ua

 

                Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  загальних зборів акціонерів Товариства, починаючи з 12 липня 2020 року до 12 серпня 2020 року,  за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є Генеральний директор ПрАТ «УПТК» - Чміль Микола Мусійович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою для листування: 03148 м.Київ, а/с 106 або за адресою: 03148 м.Київ, пр.-т Леся Курбаса, 2-Б, к.209 у робочі дні з 10-00 до17-00 із письмовою заявою на ім`я Товариства.

                На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення загальних зборів перед початком роботи скликання загальних зборів за місцем проведення загальних зборів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного  загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38  Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

               Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна.

Тел.: (044) 407-68-27.

Акціонери мають право особисто прийняти участь у загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити:

  • паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;
  •  для представника акціонера - паспорт громадянина України  чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

      2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

 Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

 

 

Генеральний директор__________________                     Чміль М.М.

(підпис)                           (ініціали та прізвище керівника)

                           М.П.                         _________________                                                                                                                                   (дата)