Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.02.2021 15:01:01
Дата здійснення дії: 26.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Код за ЄДРПОУ:  16476514
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”), (код ЄДРПОУ 16476514), місцезнаходження якого: вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, Україна, (надалі Товариство) повідомляє:

1.  Річні загальні збори акціонерів  відбудуться  26 березня 2021 року об 11 годині 00 хвилин  за адресою: м. Київ, вул.Героїв Космосу, 2-Б, 2-ий поверх, каб.директора

2. Реєстрація акціонерів буде проводитись  26 березня 2021 р. з  10:30  год. до 10:50 год.

Місце проведення реєстрації: акціонерів:  м.Київ, вул.Героїв Космосу, 2-Б, 2-ий поверх, каб.директора.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24-00  годину 22 березня 2021 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає: 10 000(десять тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 10 лютого 2021 р.:  10 000 (десять тисяч)  штук простих іменних акцій.

4. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

Найменування питання

Проекти рішень

1

Прийняття рішень з процедурних питань  проведення річних загальних зборів акціонерів     Товариства (Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного).

1.1Обрати лічильну комісію  у складі 1 особи Чміль І.М. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

1.2 Обрати головою зборів Чміля В.В.

1.3.Обрати секретарем зборів Чміль Л.М.

Надати повноваження голові річних загальних зборів акціонерів Чмілю В.В. та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чміль Л.М. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

1.4 Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

-для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин

- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин

- для роз`яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок  до 3 хвилин.

- голосування проводити за принципом «одна акція – один голос» за допомогою бюлетенів, форма і текст яких були затверджені генеральним директором.

2

Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2.1 Прийняти до відома та затвердити звіт генерального директора ПрАТ «УПТК»  про результати фінансово-господарської діяльності за  2020 рік.

Визнати роботу виконавчого органу задовільною.

 

3

Затвердження річного звіту за 2020 рік

Затвердити річний звіт ПрАТ «УПТК» за 2020 рік

4

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за підсумками роботи  за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Дивіденди за 2020 рік не виплачувати

5

Про використання ПрАТ “УПТК”  кредитних ліній, які надають банки.

Дозволити генеральному директору на 2021-2022 роки, до чергових річних загальних зборів акціонерів, оформлення та користування кредитною лінією на рівні 27 мільйонів гривень. Дозволити генеральному директору підприємства, до наступних річних загальних зборів акціонерів, для оформлення кредитів в банках використовувати для застави основні фонди товариства на суму 100% вартості основних фондів.

6

Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

Дозволити генеральному директору у 2021-2022 роках, до наступних річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 20 000 000 (двадцяти мільйонів гривень)

7

Обрання кандидатури для представлення інтересів ПрАТ «УПТК» на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн»

Надати довіреність______________ для представлення  інтересів ПрАТ «УПТК» на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 16476514smida.gov.ua

 

                Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, починаючи з 26 лютого 2021 року до 26 березня 2021 року,  за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є Генеральний директор ПрАТ «УПТК» - Чміль Микола Мусійович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою для листування: 03148 м.Київ, а/с 106 або за адресою: 03134 м.Київ, вул. Симиренка, 1-Б, к.1 у робочі дні з 10-00 до17-00 із письмовою заявою на ім`я Товариства.

                На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення загальних зборів перед початком роботи скликання загальних зборів за місцем проведення загальних зборів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38  Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна.

Тел.: (044) 407-68-27.

Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити:

  • паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;
  •  для представника акціонера - паспорт громадянина України  чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

      2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

 Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «УПТК»  (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

441,7

539,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11,7

11,9

Запаси

----

----

Сумарна дебіторська заборгованість

50,5

48,2

Гроші та їх еквіваленти

3,2

96,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(404,6)

(297,2)

Власний капітал

414,7

414,7

Зареєстрований статутний капітал

420,0

420,0

Довгострокові зобов`язання і забезпечення

---

---

Поточні зобов`язання і забезпечення

---

---

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(107,4)

(113,1)

Середньорічна кількість акцій (шт)

10000

10000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(10,74)

(11,31)

 

Генеральний директор__________________                     Чміль М.М.

(підпис)                           (ініціали та прізвище керівника)

                           М.П.                         _________________                                                                                                                                   (дата)