Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.03.2013
Дата публікації 29.03.2013 15:37:53
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул. Семиренко, 1-Б, м. Киъв, 03134
Керівник* Чмiль Микола Мусiйович - Генеральний директор. Тел: 0444076827
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Шановний акціонер !
Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
26 квітня 2013 року о 18:00 годині за адресою :
м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1

Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 квітня 2013 р. з 17:30 до 17:50 за адресою:м.Київ, вул.Семиренка,1-Б.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 22 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УПТК”
26 квітня 2013 року:

1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ “УПТК” за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.
2. Затвердження річного звіту для подання в НКЦПФР.
3. Про використання отриманого прибутку.
4. Щодо виплати дивідендів.
5. Про використання ПрАТ “УПТК” кредитних ліній, які надають банки.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УПТК” (тис. грн.)

Найменування показника Період
2012 2011
Усього активів 794,4 578,60
Основні засоби 13,8 14,10
Довгострокові фінансові інвестиції 383,6 414,0
Запаси --- ---
Сумарна дебіторська заборгованість 305,5 123,20
Грошові кошти та їх еквіваленти 79,9 21,40
Нерозподілений прибуток 132,9 83,40
Власний капітал 246,6 246,60
Статутний капітал 420 420
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання ---- ---
Чистий прибуток (збиток) 278,6 22,80
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7


Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 26 квітня 2013 року, починаючи з 26 березня 2013 року, звернувшись до генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 47(1551) від 11.03.2013 року

Акціонери мають право особисто прийняти участь у зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).
Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити :
- паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни ;
- для представника акціонера - паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.
Довідки за телефоном: 407-68-27.

Генеральний директор Чміль М.М.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Чмiль Микола Мусiйович