Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2014
Дата публікації 13.02.2014 14:26:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, 03134
Керівник* Чміль Микола Мусійович - Генеральний директор. Тел: (044) 403-09-09
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер !

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
15 березня 2014 року о 18:00 годині за адресою :
м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1

Реєстрація акціонерів буде проводитись 15 березня 2014 р. з 17:30 до 17:50 за адресою:м.Київ, вул.Семиренка,1-Б.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24-00 год 11 березня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УПТК”
15 березня 2014 року:

1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ “УПТК” за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік.
2. Затвердження річного звіту для подання в НКЦПФР.
3. Про використання отриманого прибутку.
4. Щодо виплати дивідендів.
5. Обрання Генерального директора ПрАТ «УПТК».
6. Про використання ПрАТ “УПТК” кредитних ліній, які надають банки.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УПТК” (тис. грн.)

Найменування показника Період 2013 2012
Усього активів 524,3 794,4
Основні засоби 13,5 13,8
Довгострокові фінансові інвестиції 383,6 383,6
Запаси --- ---
Сумарна дебіторська заборгованість 103,9 305,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,4 79,9
Нерозподілений прибуток --- 132,9
Власний капітал 246,6 246,6
Статутний капітал 420 420
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання ---- ---
Чистий прибуток (збиток) (72,1) 278,6
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7


Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 15 березня 2014 року, починаючи з 15 лютого 2014 року, звернувшись до генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години.

Акціонери мають право особисто прийняти участь у зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).
Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити :
- паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни ;
- для представника акціонера - паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.
Довідки за телефоном: 407-68-27.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 06.02.2014 №25(1778)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор ПрАТ "УПТК" Чміль М.М.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чміль Микола Мусійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.02.2014
(дата)