Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2015
Дата публікації 23.02.2015 14:42:27
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, 03134
Керівник* Чміль Микола Мусійович - Генеральний директор. Тел: (044) 403-09-09
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер ! Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 02 квітня 2015 року о 18:00 годині за адресою : м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1 Реєстрація акціонерів буде проводитись 02 квітня 2015 р. з 17:30 до 17:50 за адресою:м.Київ, вул.Семиренка,1-Б. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24-00 год 29 березня 2015 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УПТК” 02 квітня 2015 року: 1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ “УПТК” за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік. 2. Затвердження річного звіту для подання в НКЦПФР. 3. Про використання отриманого прибутку. 4. Щодо виплати дивідендів. 5. Про використання ПрАТ “УПТК” кредитних ліній, які надають банки. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством. 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УПТК” (тис. грн.) Найменування показника Період 2014 2013 Усього активів 560,4 524,3 Основні засоби 13,2 13,5 Довгострокові фінансові інвестиції 364,7 389,5 Запаси --- --- Сумарна дебіторська заборгованість 137,3 94,6 Грошові кошти та їх еквіваленти 29,9 17,4 Нерозподілений прибуток (106,2) (224,2) Власний капітал 246,6 246,6 Статутний капітал 420 420 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання ---- 81,9 Чистий прибуток (збиток) 118,0 (350,1) Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10000 10000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7 Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2015 року, починаючи з 02 березня 2015 року, звернувшись до генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. Акціонери мають право особисто прийняти участь у зборах акціонерів або через представників (довірених осіб). Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити : - паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни ; - для представника акціонера - паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного. Довідки за телефоном: 407-68-27. Генеральний директор Чміль М.М. оприлюднено в газеті "Відомості НКЦПФР" №36(2040) від 23.02.15
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чміль Микола Мусійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2015
(дата)