Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 14:27:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, 03134
Керівник* Чміль Микола Мусійович - Генеральний директор. Тел: (044) 403-09-09
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер !


 

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”)

повідомляє,  що річні загальні збори акціонерів відбудуться

22 квітня 2016 року о 18:00 годині за адресою :

м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1


 

Реєстрація акціонерів   буде  проводитись 22 квітня 2015 р. з  17:30 до 17:50 за адресою:м.Київ, вул.Семиренка,1-Б.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24-00  год 18 квітня 2016 року.

                             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “УПТК”

22 квітня  2016 року:


 

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).
  2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.
  3. Затвердження річного звіту за 2015 рік для подання в НКЦПФР.
  4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
  5. Щодо виплати дивідендів.
  6. Про використання ПрАТ “УПТК”  кредитних ліній, які надають банки.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.


 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ “УПТК” (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період

2015

2014

Усього активів 

505,5

560,4

Основні засоби

12,9

13,2

Довгострокові фінансові інвестиції 

364,7

364,7

Запаси 

---

---

Сумарна дебіторська заборгованість 

106,9

137,3

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4,4

29,9

Нерозподілений прибуток

(161,1)

(106,2)

Власний капітал 

246,6

246,6

Статутний капітал 

420

420

Довгострокові зобов'язання 

---

---

Поточні зобов'язання 

----

----

Чистий прибуток (збиток)

(54,9)

118,0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

10000

10000

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій  протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 22 квітня 2016 року,  починаючи з 22 березня 2016 року, звернувшись до генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години.


 

Акціонери мають право особисто прийняти участь у зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

      Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити :

  • паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни ;
  • для представника акціонера - паспорт громадянина України  або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

Довідки за телефоном:  407-68-27.


 

Генеральний директор                                Чміль М.М.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чміль Микола Мусійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)