Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.03.2017
Дата публікації 14.02.2017 15:27:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, 03134
Керівник* Чміль Микола Мусійович - Генеральний директор. Тел: (044) 403-09-09
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

 

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”), (код ЄДРПОУ 16476514), місцезнаходження якого: вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, Україна, (надалі Товариство) повідомляє,  річні загальні збори акціонерів  відбудуться

1.  23 березня 2017 року о 18 годині 00 хвилин  за адресою: м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1

2. Реєстрація акціонерів буде проводитись  23 березня 2017 р. з  17:30  год. до 17:50 год.

Місце проведення реєстрації: акціонерів:  м.Київ, вул.Семиренка,1-Б, кімн.1.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24-00  годину 19  березня 2017 року.

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ згідно з ПРОЕКТОМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Прийняття рішень з процедурних питань  проведення річних загальних зборів акціонерів     Товариства (Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).
  2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на 2017-18 роки.
  3. Затвердження річного звіту за 2016 рік для подання в НКЦПФР.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за підсумками роботи  у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
  5. Обрання Генерального директора ПрАТ «УПТК».
  6. Про використання ПрАТ “УПТК”  кредитних ліній, які надають банки.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

 

5. З матеріалами стосовно проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись, починаючи з 23 лютого 2017 року до 22 березня,  за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є Генеральний директор ПрАТ «УПТК» - Чміль Микола Мусійович.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: id669.smida.gov.ua

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ “УПТК” (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період

2016

2015

Усього активів 

505,5

505,5

Основні засоби

12,6

12,9

Довгострокові фінансові інвестиції 

364,7

364,7

Запаси 

----

---

Сумарна дебіторська заборгованість 

74,2

106,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

37,4

4,4

Нерозподілений прибуток

(196,9)

(161,1)

Власний капітал 

246,6

246,6

Статутний капітал 

420

420

Довгострокові зобов'язання 

---

---

Поточні зобов'язання 

----

----

Чистий прибуток (збиток)

(35,8)

(54,9)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

10000

10000

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій  протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

6

 

Повідомлення щодо проведення річних  загальних зборів акціонерів опубліковано

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чміль Микола Мусійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.02.2017
(дата)