Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.03.2017
Дата публікації 14.02.2017 15:44:12
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, 03134
Керівник* Чміль Микола Мусійович - Генеральний директор. Тел: (044) 403-09-09
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «УПТК»

 

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”), (код ЄДРПОУ 16476514), місцезнаходження якого: вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, Україна, (надалі Товариство) повідомляє,  річні загальні збори акціонерів  відбудуться

1.  23 березня 2017 року о 18 годині 00 хвилин  за адресою: м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1

2. Реєстрація акціонерів буде проводитись  23 березня 2017 р. з  17:30  год. до 17:50 год.

Місце проведення реєстрації: акціонерів:  м.Київ, вул.Семиренка,1-Б, кімн.1.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24-00  годину 19  березня 2017 року.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається,  починаючи з 23 лютого 2017 року до 22 березня,  за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є Генеральний директор ПрАТ «УПТК» - Чміль Микола Мусійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: id669.smida.gov.ua

           

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО)

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “УПТК”:

 

  1. Прийняття рішень з процедурних питань  проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

 

Проект рішення:

«1. Для ведення зборів Головою річних загальних зборів акціонерів обрати акціонера Чміль Владистава Володимировича.

2. Обрати секретарем  річних загальних зборів акціонерів:  акціонера Чміль Людмилу Миколаївну.

3. Обрати лічильну комісію у кількості 1 особи акціонера  Чміль Ірину Миколаївну.

4. Уповноважити реєстраційну комісію, в особі Чміля Владислава Володимировича, здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань Порядку денного до моменту обрання лічильної комісії.

5. Затвердити наступний регламент: доповідачу – до 15 хв., виступаючим – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв.»

 

  1. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на 2017-18 роки.

 

Проект рішення:

«1.Затвердити звіт  генерального директора ПрАТ “УПТК” про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та основні напрямки  діяльності на 2017 -2018 роки до проведення наступних річних зборів акціонерів.»

 

  1. Затвердження річного звіту за 2016 рік для подання в НКЦПФР.

 

Проект рішення:

« Затвердити  річний звіт ПрАТ “УПТК” за 2016 рік для подання його до НКЦПФР.»

 

  1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за підсумками роботи  у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

 

Проект рішення:

«Дивіденди за 2016 рік не виплачувати».

 

  1. Обрання Генерального директора ПрАТ «УПТК».

 

Проект рішення:

«Обрати генеральним директором ПрАТ «УПТК» ________________________. Вищим органом управління товариства ПрАТ «УПТК» вважати загальні збори акціонерів, органом управління одноосібно вважати генерального директора».

 

  1. Про використання ПрАТ “УПТК”  кредитних ліній, які надають банки.

 

Проект рішення:

«1. Дозволити Генеральному директору на 2017 – 2018 роки, до річних загальних зборів акціонерів, оформлення та користування кредитною лінією на рівні  еквівалентному до одного мільйону доларів США.

2. Дозволити генеральному директору підприємства, до наступних річних загальних зборів акціонерів, для оформлення кредитів в банках використовувати для застави основні фонди товариства на суму 100% вартості основних фондів.»

 

  1. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

 

Проект рішення:

«Дозволити Генеральному директору у 2017-2018 роках, до наступних річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 20 000 000 (двадцяти мільйонів гривень) грн

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ “УПТК” (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період

2016

2015

Усього активів 

505,5

505,5

Основні засоби

12,6

12,9

Довгострокові фінансові інвестиції 

364,7

364,7

Запаси 

----

---

Сумарна дебіторська заборгованість 

74,2

106,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

37,4

4,4

Нерозподілений прибуток

(196,9)

(161,1)

Власний капітал 

246,6

246,6

Статутний капітал 

420

420

Довгострокові зобов'язання 

---

---

Поточні зобов'язання 

----

----

Чистий прибуток (збиток)

(35,8)

(54,9)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

10000

10000

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій  протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

6

 

Повідомлення щодо проведення річних  загальних зборів акціонерів опубліковано

 

Довідки за телефоном:  407-68-27.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чміль Микола Мусійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.02.2017
(дата)