Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 13.03.2018 14:14:20
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "УПТК"
Юридична адреса* вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, 03134
Керівник* Чміль Микола Мусійович - Генеральний директор. Тел: (044) 403-09-09
E-mail* uptk_uptk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

 

Приватне акціонерне товариство “УПТК” (ПрАТ “УПТК”), (код ЄДРПОУ 16476514), місцезнаходження якого: вул.Семиренка, 1-Б, м.Київ, Україна, (надалі Товариство) повідомляє,  що річні загальні збори акціонерів  відбудуться

 20 квітня 2018 року о 18 годині 00 хвилин  за адресою: м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1

 Реєстрація акціонерів буде проводитись  20 квітня 2018 р. з  17:30  год. до 17:50 год.

Місце проведення реєстрації: акціонерів:  м.Київ, вул.Семиренка,1-Б, кімн.1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24-00  годину 16  квітня 2018 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Прийняття рішень з процедурних питань  проведення річних загальних зборів акціонерів     Товариства (Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів).
  2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018-19 роки.
  3. Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження річного звіту за 2017 рік для подання в НКЦПФР.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за підсумками роботи  у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
  5. Про використання ПрАТ “УПТК”  кредитних ліній, які надають банки.
  6. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

 

З матеріалами стосовно проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись, починаючи з 20 березня 2018 року до 19 квітня,  за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є Генеральний директор ПрАТ «УПТК» - Чміль Микола Мусійович.

З проектами рішень питань Порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року, а також з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних  зборів також можна ознайомитись, звернувшись до сайту ПрАТ «УПТК»: id669.smida.gov.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  загальних зборів  Товариства не пізніше ніж  за 20 днів до дати проведення річних Загальних  зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України (ст.38. ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів:  Полторацька Любов Макарівна

тел.:  (044) 407-68-27.

  Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

 УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити:

  • паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;
  •  для представника акціонера - паспорт громадянина України  чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

      2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

 Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

Повідомлення щодо проведення річних  загальних зборів акціонерів опубліковано

 

Генеральний директор__________________                 Чміль М.М.

(підпис)                           (ініціали та прізвище керівника)

                           М.П.                         _________________

                                                          (дата)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Чміль Микола Мусійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2018
(дата)