Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Чмiль Микола Мусiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "УПТК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03134 Київ Симиренка, 1Б
4. Код за ЄДРПОУ 16476514
5. Міжміський код та телефон, факс 044 407 68 27 044 407 68 27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 20000 448.9 4455
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2018р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв.
Характер правочинiв: Господарськi договори.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 20 000 тис. грн.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 448,9 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у %): 4455 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 10 000 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 10 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 10 000 шт., "проти" - 0.