Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Чмiль Микола Мусiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «УПТК»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03134 м. Київ Семиренка, 1-Б
4. Код за ЄДРПОУ 16476514
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 403-09-09 (044) 407-68-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №52(1805) "Вiдомостi НКЦПФР" 18.03.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id669.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 17.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2014 обрано Генеральний директор Чмiль Микола Мусiйович СН 157510
09.04.1996 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.8
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2014 р. – обрано на посаду Генерального директора ПрАТ «УПТК» термiном на три роки Чмiля Миколу Мусiйовича (Паспорт СН 157510 вiд 09.04.1996 р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,8 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду генерального директора ПрАТ «УПТК»; заст.генерального директора ПАТ «НВП «Сатурн» з фiнансових питань.