Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Чмiль Микола Мусiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "УПТК"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03134 мiсто Київ вулиця Симиренка. 1Б
4. Код за ЄДРПОУ 16476514
5. Міжміський код та телефон, факс 044 403-09-09 044 407 68 27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 24.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці uptk_uptk@emitent.net в мережі Інтернет 24.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.03.2017 20000 505.5 3656.5
Зміст інформації:
23 березня 2017 року рiчними загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на суму 20 000 тис. грн., а саме: генеральному директору дозволено вчиняти правочини на суму не бiльшу 20 000 тис. грн. Характер правочинiв: продаж основних фондiв, надання послуг, виготовлення та продаж продукцiї, що виробляє пiдприємство. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 505,5 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3656,5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 10000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 10000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 10000 штук, "проти" - немає.