Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Чмiль Микола Мусiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "УПТК"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03134 м. Київ вул. Симиренка, 1Б
4. Код за ЄДРПОУ 16476514
5. Міжміський код та телефон, факс 044 4030909 0444076827
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 24.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.03.2017 припинено повноваження Генеральний директор Чмiль Микола Мусiйович СН 157510
Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.8
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 березня 2017 року припинено повноваження Генерального директора Чмiля Миколи Мусiйовича. Паспортнi данi: СН157510, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
09.04.1996р. На посадi перебував з 15.03.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
23.03.2017 обрано Генеральний директор Чмiль Микола Мусiйович СН 157510
Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.8
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2017 року обрано на посаду Генерального директора термiном на 3 роки Чмiля Миколу Мусiйовича. Паспортнi данi: СН157510 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 09.04.1996 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй - 80 штук (3360 грн., 08%). Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду заступника генерального директора ПАТ "НВП "Сатурн" та генерального директора ПрАТ "УПТК".